Εκδόσεις, Συνέδρια

Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου

Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου

Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου
N. Xρ. Σταμπολίδης – A. Γιαννικουρή

Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου
Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου περιλαμβάνουν μια σειρά άρθρων που αφορούν στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου κατά τη χρονική περίοδο από τη μετάβαση της Εποχής του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τα αρχαϊκά χρόνια. (Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Κρήτης)