Νέα-Ανακοινώσεις, Συνεργασίες - Επιστημονικά προγράμματα

Eυρωπαϊκό πρόγραμμα “ΥΠΕΡΙΩΝ” (HYPERION)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΥΠΕΡΙΩΝ  (HYPERION) –  Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτίωση της αντοχής και τη βιώσιμη αποκατάσταση ιστορικών περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή και τα ακραία φυσικά φαινόμενα, με βάση σύγχρονους αισθητήρες και τεχνικές προσομοίωσης» . Το πρόγραμμα άρχισε την 1η Ιουνίου 2019 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30-11-2020.  Συμμετέχουν σε αυτό, εκτός από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, καθώς και οι δήμοι της Ρόδου, της Βενετίας, της Γρανάδας και το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της επαρχίας Vestfold στην Νορβηγία.

Στόχος του HYPERION είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχει η κλιματική αλλαγή, οι καιρικές συνθήκες, ακραία φυσικά φαινόμενα, γεωλογικοί κίνδυνοι, και μικροκλιματικοί παράγοντες στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και  στα μνημεία.  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να συνδράμουν  τους ειδικούς που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά στη λήψη  των πλέον κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή της περαιτέρω διάβρωσης και στην εφαρμογή αξιόπιστων επεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων.

Οι ιστορικές πόλεις όπου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα είναι η Ρόδος, η Βενετία, η Ισπανία και το Tønsberg στη Νορβηγία. Στη Ρόδο τα μνημεία που επιλέχθηκαν είναι δύο ταφικά συγκροτήματα ελληνιστικών χρόνων στον αρχαιολογικό χώρο του Ροδινιού και η ρωμαϊκή γέφυρα στο Κορακόνερο, η οποία διατηρείται σχεδόν ακέραια. Από πλευράς του Δήμου Ρόδου προτάθηκαν δυο μεσαιωνικά μνημεία, ο πύργος του Naillac και το φρούριο  του Αγίου Νικολάου στο Μαντράκι.

Τα ταφικά συγκροτήματα στο Ροδίνι και η ρωμαϊκή γέφυρα βρίσκονται κατά μήκος του χειμάρρου του Ροδινιού που διασχίζει το νοτιοανατολικό τμήμα της σύγχρονης πόλης.  Οι λαξευτοί στο βράχο τάφοι έχουν ψευδοπροσόψεις με βωμούς, ανάγλυφες ασπίδες, κόγχες για την τοποθέτηση επιταφίων γλυπτών ή προσόψεις που αποτελούνται από σειρά ημικιόνων και ψευδόθυρες .  Η ρωμαϊκή γέφυρα είναι μνημείο ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας, καθώς είναι μία από τις λίγες αρχαίες γέφυρες που σώζονται στην Ελλάδα, είναι  δε σε χρήση έως σήμερα.

 

 

Ρόδος, Ροδίνι. Ταφικός περίβολος.
City of Rhodes-Rhodini-Hellenistic Grave Complex

Ρόδος, Κορακόνερο. Ρωμαϊκή γέφυρα
City of Rhodes- Roman bridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Ephorate of Antiquities of the Dodecanese participates in the European project  HYPERION – “Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of Historic Areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on Novel Sensors and Modeling Tools” . The project started on June 1st and ends on 30/11/2021. Universities from Greece, Cyprus, Italy, Spain, Finland as well as the municipalities of Rhodes, Venice, Granada and the Vestfold County Heritage Department (Norway) also take part in the project.

Aim of the HYPERION is the monitoring of the effects that climate change, weather conditions, extreme natural events, geo-hazards and microclimatic parameters have on Cultural Heritage sites and monuments. The results of the monitoring process will facilitate the Cultural Heritage operators in taking the appropriate measures for preventing further corrosion and in supporting more reliable interventions for the protection and rehabilitation of the monuments.

The case study areas of the project are Rhodes, Venice, Granada and Tønsberg (Norway). In Rhodes the monuments chosen to be monitored are two medieval monuments, the Naillac Tower and the Fort of Saint Nicholas (proposed by the Municipality of Rhodes), two Hellenistic funerary enclosures in the area of Rhodini and a Roman bridge, preserved almost intact .

The funerary enclosures as well the Roman bridge are lying along the stream of Rhodini, which traverses the southeastern part of the modern city. The rock-cut graves have false facades, consisting of altars, niches for the exposure of grave sculptures, shields, semicolumns and doors between them. The Roman bridge is a monument of particular importance, since it is among the few ancient bridges preserved in Greece, being furthermore in use until today.

Link to HYPERION  project:
https://www.hyperion-project.eu/

Σχετικά Άρθρα