«Αποκατάσταση δωμάτων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου»

Η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση δωμάτων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου», με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 1.225.000 €, είναι ενταγμένη με κωδικό ΟΠΣ 5030698 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία με δύο υποέργα (υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/12762/8665/112/50/06-02-2019 Υπουργική Απόφαση).

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών της τράπεζας, του ιερού βήματος και του δυτικού σταυροθολίου του καθολικού της μονής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης, όπως επίσης και οι εργασίες αρμολόγησης του τειχισμένου περιβόλου του μοναστηριού, με την εκμίσθωση των απαιτούμενων ικριωμάτων.  Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν εν συνόλω οι  διαγωνισμοί και οι απευθείας αναθέσεις που αφορούν τις προμήθειες εξοπλισμού και υλικών (οικοδομικού αναβατορίου, κατασκευαστικών υλικών για τη στερέωση ικριωμάτων, εργαλείων, οικοδομικών και ειδικών οικοδομικών υλικών, χειροποίητων κεραμικών πλακιδίων, έργοτων μόνωσης και στεγάνωσης, ετοιμόχρηστου ελαφροσκυροδέματος, δομικής ξυλείας καστανιάς, υλικών και εξοπλισμού συντήρησης τοιχογραφιών, υλικών για την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου, προμήθειας φορητού φασματογράφου FTIR, γραφικής ύλης και εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας).

Επιπροσθέτως, έχουν εκπονηθεί όλες οι απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες-μελετητές (στατική μελέτη τοποθέτησης ικριωμάτων και επίβλεψη υλοποίησης αυτής, παροχή τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών) και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχων με σκοπό την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, εργασιών προσωρινής απομάκρυνσης και επανεγκατάστασης ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ψυκτικών δικτύων, παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού-βίντεο και φωτογράφισης με υπεριώδη φθορισμό και υπέρυθρη ανακλαστογραφία.

Όσον αφορά την υλοποίηση του δεύτερου υποέργου, έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τις εργασίες αποκατάστασης των δωμάτων της μονής, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και σχεδιάζεται, σε συνεργασία με την Ομάδα Επίβλεψης, το χρονοδιάγραμμα και η οργάνωση των εργασιών.

Η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου έως τον Δεκέμβριο του 2022 ανέρχεται στο 57,60 %.

Σχετικά έργα